Subcontract Service (บริการรับเหมาแรงงานและจัดหาพนักงาน)

บริษัทจัดหางาน เจแม็กซ์ จำกัด ให้บริการรับเหมาแรงงานไทยและจัดหาพนักงานทุกตำแหน่งในรูปแบบของซับคอนแทรคหรือเอาท์ซอร์ส เราให้บริการตั้งแต่การสรรหา การสัมภาษณ์ และจัดอบรมแรงงานหรือพนักงาน ก่อนที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการของผู้ว่าจ้าง เราให้บริการทั้งสายงานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม งานบริการทั่วไปในสำนักงาน ห้างร้าน หรืออื่น ๆ เราสามารถจัดหาพนักงานหรือแรงงานตามตำแหน่งและคุณสมบัติที่ผู้ว่าจ้างกำหนด บริการของเราจะช่วยให้ผู้ว่าจ้างประหยัดเวลาในการสรรหาบุคลากร รวมไปถึงเรายังช่วยดูแลจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เราพร้อมที่จะช่วยให้องค์กรของผู้ว่าจ้างด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

Subcontract and Outsourcing Services

 • บริการแรงงานระยะสั้น
 • บริการแรงงานระยะยาว
 • บริการจัดหาพนักงานรายวัน
 • บริการจัดหาพนักงานรายเดือน
 • บริการพนักงานเอาท์ซอร์ส (Outsourcing Staff) เช่น สายงานไอที สายงานวิศวกร ล่าม หรืออื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ
 • เราให้บริการตั้งแต่โรงงาน คลังสินค้า ออฟฟิศ ร้านค้า ห้างร้าน หรือโรงแรม 

โดยบริการซัพคอนแทรคหรือเอาท์ซอร์ส เรามีการจัดอบรมพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติงานและมีการอบรมตลอดระยะเวลาสัญญาให้ทราบถึงข้อปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการทำงาน ทำให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ และการประพฤติปฏิบัติตนขณะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น

 

บริการแรงงานฝ่ายผลิตในโรงงาน

ผู้ประกอบการในภาคโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใช้แรงงานในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานบรรจุ หรืออื่น ๆ บริษัทจัดหางาน เจแม็กซ์ จำกัด เรามีเจ้าหน้าที่ที่ทำการสรรหาพนักงาน รวมไปถึงจัดการดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยลดเวลาในการสรรหาพนักงานและได้พนักงานตรงกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ผู้ประกอบสามารถเพิ่มหรือลดอัตราพนักงานได้ตามความเหมาะสมได้

 

บริการแรงงานคลังสินค้า

ปัจจุบันการขนส่งทั้งในและระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่พัฒนาไปอย่างไม่มีขีดจำกัด ทำให้ธุรกิจการขนส่งนั้นมีความต้องการเป็นอย่างยิ่งในแรงงานหรือพนักงานเพื่อทำให้เกิดความรวดเร็วในกระบวนการต่างๆเพื่อทำให้การขนส่งเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงตามเวลาที่ได้แจ้งไว้กับผู้รับสินค้า ซึ่งส่วนงานสำคัญอย่างคลังสินค้า โกดังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้าจึงเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่จะให้กระบวนการขนส่งเป็นไปได้ด้วยดี ดังนั้นสำหรับการสรรหาพนักงานในส่วนของคลังสินค้า โกดังสินค้า หรือศูนย์กระจายสินค้า เช่น พนักงานคัดแยกสินค้า พนักงานบรรจุสินค้า หรือแม้กระทั้งพนักงานขับรถโฟล์กลิฟต์ ทางเราสามารถจัดหาพนักงานได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์

 

บริการแรงงานเฉพาะทาง

เราให้บริการสรรหาพนักงานหรือแรงงานเฉพาะทาง เช่น ช่างเทคนิค งานที่ใช้วิชาชีพเฉพาะ งานช่างก่อสร้าง หรืองานอื่น ๆ ที่ต้องใช้หรือมีความรู้เฉพาะทาง เราสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ต่อการทำงานที่ต้องการใช้บุคลการที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างสูงสุด

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากเรา

 • การคัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติที่กำหนด
 • ตรวจสอบและจัดทำเอกสารของพนักงาน
 • ปฐมนิเทศพนักงานก่อนเข้าทำงาน
 • การตรวจสุขภาพ ตรวจหาสารเสพติด และการตรวจประวัติอาชญากรรม ตามแต่ละประเภทของงาน
 • ตรวจสอบและเก็บประวัติการทำงานของพนักงาน เช่น การขาด ลา มาสายและการทำงานล่วงเวลา เป็นต้น
 • จัดทำเงินเดือนให้กับพนักงานและดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานที่พึงจะได้รับตามนโยบายของผู้ว่าจ้าง
 • การจัดทำประกันสังคม
 • ทดแทนและสรรหาพนักงานตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

“เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรธุรกิจเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน”

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการสรรหาพนักงาน

กรุณาคลิกที่ปุ่มเพื่อกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน