Recruitment Service (บริการสรรหาพนักงานประจำ)

บริษัทจัดหางาน เจแม็กซ์ จำกัดให้บริการสรรหาพนักงานประจำในทุกสายงาน ทุกตำแหน่ง และสามารถให้บริการแก่บริษัทลูกค้าไม่จำกัดธุรกิจ ตัวอย่างตำแหน่งที่เราให้บริการสรรหาพนักงาน เช่น สายงานบัญชี, บริการลูกค้า, ไอที, วิศวกร, ทรัพยากรบุคคล, ล่ามหรือนักแปลภาษา, งานอุตสาหกรรมหรือการผลิต, งานขายหรือการตลาด, โลจิสติกส์ และอื่น ๆ อีกมากมายตามความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการใช้บริการจัดหาบุคลากร

  1. บริษัทลูกค้าที่ประสงค์ใช้บริการจัดหาพนักงาน สามารถติดต่อบริษัทจัดหางาน เจแม็กซ์ จำกัดได้ทางเบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือกรอกข้อมูลตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัครพนักงานในแบบฟอร์มลงทะเบียนภายในหน้าเว็บนี้ และทางบริษัทจัดหางาน เจแม็กซ์ จำกัดจะติดต่อกลับไปยังบริษัทลูกค้าโดยเร็วที่สุด
  2. บริษัทลูกค้าลงนามรับทราบเงื่อนไขพร้อมประทับตราบริษัท เพื่อใช้บริการสรรหาบุคลากรกับบริษัทจัดหางาน เจแม็กซ์ จำกัด
  3. เราจะค้นหาประวัติผู้สมัครที่ลงทะเบียนไว้กับเรา แล้วส่งประวัติผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทลูกค้าต้องการผ่านทางอีเมล (ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครที่ตรงตามคุณสมบัติ ทางเราขออนุญาตใช้เวลาเพื่อลงประกาศรับสมัคร)
  4. ทำการนัดหมายผู้สมัครเพื่อทำการสัมภาษณ์ (บริษัทลูกค้าสามารถติดต่อขอใช้ห้องสัมภาษณ์ของบริษัทจัดหางาน เจแม็กซ์ จำกัดได้)
  5. เมื่อตกลงรับพนักงานเข้าทำงานแล้ว บริษัทจัดหางาน เจแม็กซ์ จำกัดจะเป็นตัวกลางในการประสานงานเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มทำงาน วิธีการเดินทาง วันเริ่มเข้าทำงาน และเงื่อนไขการว่าจ้างต่างๆ
ค่าบริการจัดหาพนักงาน
ค่าบริการจัดหาพนักงาน ค่าบริการเท่ากับ 2 เท่าของอัตราเงินเดือนพนักงาน + ค่าสวัสดิการต่างๆ + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
แบ่งเก็บค่าบริการ 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 : เมื่อพนักงานทำงานครบ 1 เดือน
ครั้งที่ 2 : เมื่อพนักงานทำงานครบ 3 เดือน

*ค่าบริการจัดหาพนักงานขั้นต่ำ 45,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการใช้บริการ
บริษัทจัดหางาน เจแม็กซ์ จำกัดให้บริการคัดเลือกและแนะนำบุคคลากรแก่บริษัทลูกค้า แต่การตัดสินใจบรรจุเข้าทำงานหรือไม่นั้น ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทลูกค้า

บริษัทจัดหางาน เจแม็กซ์ จำกัดได้จัดการคัดเลือกด้วยการทดสอบความสามารถทางภาษาและสัมภาษณ์ประวัติการทำงาน แต่หลังเข้าทำงานแล้วพบว่า พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้เลยอย่างชัดเจน และบริษัทลูกค้าต้องการเลิกจ้างพนักงานดังกล่าวภายใน 1 เดือน ลูกค้าจะไม่เสียค่าบริการใดๆ ให้กับบริษัทจัดหางาน เจแม็กซ์ จำกัดโดยการบอกเลิกจ้างกับพนักงานนั้น ให้บริษัทลูกค้าปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย

บริษัทลูกค้ามีเวลาในการพิจารณาว่าจะจ้างต่อหรือไม่ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่พนักงานเริ่มทำงาน หากบริษัทลูกค้าประสงค์เลิกจ้างจะต้องทำภายใน 3 เดือนนี้ หากพนักงานปฎิบัติงานครบ 3 เดือนแล้ว บริษัทจัดหางาน เจแม็กซ์ จำกัดสามารถเรียกเก็บค่าบริการครั้งที่ 2 ได้เต็มจำนวน และหลังจากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ

กรณีที่บริษัทลูกค้ารับพนักงานที่บริษัทจัดหางาน เจแม็กซ์ จำกัดแนะนำแต่ไม่ได้รับการพิจารณาเข้าทำงานในตอนนั้น หรือพนักงานที่บริษัทลูกค้าเคยรับเข้าทำงานแต่พ้นสภาพพนักงาน ก่อนทำงานครบ 3 เดือน กลับเข้าทำงานอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่บริษัทจัดหางาน เจแม็กซ์ จำกัดแนะนำพนักงานผู้นั้นให้กับบริษัทลูกค้า ให้ถือเป็นการแนะนำของบริษัทจัดหางาน เจแม็กซ์ จำกัดและบริษัทจัดหางาน เจแม็กซ์ จำกัดสามารถเรียกเก็บค่าบริการจากบริษัทลูกค้าได้ในอัตราค่าบริการข้างต้น

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการสรรหาพนักงาน

กรุณาคลิกปุ่มเพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครใช้บริการ