Japanese Interpreter Service (บริการจัดหาล่ามภาษาญี่ปุ่น-ภาษาไทย)

ตัวอย่างงานที่เราเคยให้บริการกับลูกค้า

 • ล่ามงานจับคู่ธุรกิจ การต่อรองทางธุรกิจ การเยี่ยมชมสถานประกอบการ งานแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
 • ล่ามในบริษัท (บัญชี, ต้นทุน, ออดิท, อุตสาหกรรมและการผลิต, สัมภาษณ์รับพนักงาน, หรือการประชุมภายในองค์กร)
 • ล่ามในอุตสาหกรรมบันเทิง โรงแรม สนามบิน หรืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • ล่ามเพื่อการติดต่อสถานที่ราชการ สำรวจการตลาด หรือวัตถุประสงค์เพื่อการขาย


ค่าบริการเบื้องต้นของการบริการล่ามระยะสั้น วันทำงานตั้งแต่ 1 – 29 วัน

บริการ ครึ่งวัน (4 ชั่วโมง) หนึ่งวัน (8 ชั่วโมง) หลัง 8 ชั่วโมงการทำงานเป็นต้นไป ชั่วโมงละ
ล่ามแปลตาม 5,500 บาท~ 8,800 บาท~ 1,650 บาท

ล่ามแปลตาม

เราให้บริการลูกค้าของเราด้วยล่ามที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญในสายงาน เคยศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาทั้งจากประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทย ผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับสูง (JLPT) สามารถแปลและตีความในงานธุรกิจที่สำคัญหรือหัวข้อสำคัญอื่น ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนจากราคาข้างต้นขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน

เวลาทำงานของล่าม

เวลาทำงานจะรวมเวลาในการเดินทางเข้าไปด้วย เฉพาะกรณีที่แปลในตัวเมืองของกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่ไม่นำเวลาเดินทางมาคิดเป็นเวลาทำงาน นอกนั้นคิดเวลาเดินทางเป็นเวลาทำงานด้วย โดยมีจุดเริ่มต้นจากที่ตั้งของบริษัทจัดหางาน เจแม็กซ์ จำกัด ในกรณีที่เดินทางด้วยเครื่องบิน เวลาที่ใช้ในการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องจะถูกนำมาคิดเป็นเวลาทำงานด้วย (บินในประเทศ 1 ชั่วโมง บินระหว่างประเทศ 2 ชั่วโมง)

ค่าเดินทาง

สถานที่ปฏิบัติงานที่สามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าจะไม่คิดค่าเดินทาง แต่สำหรับกรณีอื่นที่ล่ามต้องเดินทางไปเอง จะคิดค่าเดินทางเทียบเท่ากับค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์หรือตามความเหมาะสม

ค่าทำงานล่วงเวลา

ในกรณีที่ล่ามทำงานเกิน 8 ชั่วโมง จะมีค่าเพิ่มเวลาทำงานเกิดขึ้น (ดูได้จากตารางค่าบริการด้านบน) แต่ในกรณีที่จ้างล่ามครึ่งวันแล้วมีการเพิ่มชั่วโมงการทำงาน ค่าบริการจะปรับขึ้นไปเท่ากับจ้างล่ามเต็มวัน จึงเรียนลูกค้าได้โปรดรับทราบ ณ ที่นี้ และไม่มีการลดค่าบริการแม้ว่าเวลาทำงานจริงจะสั้นกว่าเวลาที่จองไว้

คำแนะนำเพิ่มเติมในการใช้บริการ

 1. ค่าบริการอาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมการความสามารถ ทักษะของล่าม และระยะเวลาสัญญาได้
 2. ให้บริการล่ามขั้นต่ำครึ่งวันขึ้นไป เช่น ถึงแม้เวลาทำงานจริง 2 ชั่วโมงแต่ค่าบริการจะเท่ากับค่าบริการ 4 ชั่วโมง (ครึ่งวัน)
 3. ค่าบริการล่ามขั้นต่ำจะถูกคำนวณที่ราคา “ครึ่งวัน 5,500 บาท” แม้ว่าจะมีความจำเป็นใช้เพียงแค่ 1 – 2 ชั่วโมงก็ตาม เช่น ถึงแม้เวลาทำงานจริง 2 ชั่วโมงแต่ค่าบริการจะเท่ากับค่าบริการ 4 ชั่วโมง (ครึ่งวัน)
 4. ในการล่ามนอกสถานที่ที่จำเป็นต้องพักค้างแรม ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าที่พัก และค่าเดินทางที่เกิดขึ้น
 5. การล่ามที่จำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง ให้ลูกค้าส่งเอกสารที่จำเป็นให้แก่บริษัทฯ ก่อนวันเริ่มงานโดยเร็ว เพื่อให้ล่ามมีเวลาเตรียมตัว
 6. กรณีที่ลูกค้าต้องการให้แปลเอกสารที่ใช้ในงานล่าม จะต้องชำระค่าแปลต่างหากในอัตราค่าบริการ ญี่ปุ่น ->ไทย 400 ตัวอักษรตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป (ประเมินราคาและเวลาเป็นกรณีไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับแปลเอกสารบางประเภท)
 7. กรณีที่ต้องมีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนการล่ามจริง จะมีค่าบริการในอัตราเดียวกันกับการล่ามจริง
 8. การทำสัญญารักษาความลับ หรือสัญญาว่าจ้างอื่นนอกเหนือจากสัญญาของบริษัทฯ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบพร้อมกับการจองใช้บริการล่าม
 9. การคัดเลือกล่ามที่จะให้บริการ บริษัทฯ จะส่งประวัติล่ามที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดไปให้ลูกค้าพิจารณา
 10. หลังจากตกลงใช้บริการล่ามอย่างเป็นทางการแล้ว หากลูกค้าต้องการยกเลิกการบริการล่ามด้วยสาเหตุใด ๆ ก็ตามที่เกิดจากลูกค้าเอง ลูกค้าจะต้องชำระค่ายกเลิกการใช้บริการล่ามตามอัตราดังต่อไปนี้ (การตกลงใช้บริการล่ามอย่างเป็นทางการคือ การที่ลูกค้าลงชื่อในใบเสนอราคาและส่งกลับมาถึงบริษัทฯ)
ยกเลิกล่วงหน้าก่อนเริ่มงาน 10 – 7 วัน ยกเลิกล่วงหน้าก่อนเริ่มงาน 6 – 3 วัน ยกเลิกก่อนเริ่มงาน 2 – 1 วันและยกเลิกในวันงาน
ค่ายกเลิก 50% 70% 100%

 

การชำระค่าบริการ

ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล

หลังจากล่ามปฏิบัติงานเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะออกใบแจ้งหนี้ไปยังลูกค้า ให้ลูกค้าชำระค่าบริการภายใน 5 วันทำการ

※กรณีที่บริษัทของลูกค้ามีกำหนดชำระเป็นรอบ ให้ปรึกษาเกี่ยวกับการชำระค่าบริการกับบริษัทฯได้

ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือลูกค้าที่ใช้บริการเป็นครั้งแรก หลังจากตกลงใช้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว บริษัทฯ จะออกใบแจ้งหนี้ส่งให้ลูกค้าทางอีเมล
ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการตามที่แจ้งในใบแจ้งหนี้ 1 วันก่อนวันทำงาน
ในกรณีที่มีค่าทำงานล่วงเวลา จะเรียกเก็บเพิ่มหลังจากล่ามทำงานเสร็จ และชำระภายใน 5 วันทำการ
ช่องทางชำระค่าบริการ ชื่อธนาคาร : Sumitomo Mitsui Banking Corporation ( SMBC )
สาขา : Bangkok Branch
ชื่อบัญชี : JMAX RECRUITMENT CO.,LTD.
หมายเลขบัญชี : 2010037700 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
หรือ
ชื่อธนาคาร : Bangkok Bank ( BBL ) (ธนาคารกรุงเทพ)
สาขา : Emporium Branch (สาขาเอ็มโพเรียม)
ชื่อบัญชี : JMAX RECRUITMENT CO.,LTD.
หมายเลขบัญชี : 096-0-52585-5 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

ค่าบริการล่ามระยะยาวที่วันทำงานตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

 • บริษัทฯ จะแนะนำล่ามที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯให้ลูกค้า หากลูกค้าต้องการสัมภาษณ์ล่ามก่อนใช้บริการ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการในการแนะนำล่ามคือ 30% ของค่าจ้างที่ล่ามได้รับทั้งหมด
 • เวลาทำงานคือ 8 ชั่วโมง ไม่รวม เวลาพักกลางวัน 1 ชั่วโมง ในกรณีที่ล่ามทำงานเกิน 8 ชั่วโมงตามข้างต้น จะคิดค่าทำงานล่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
 • กรณีที่ต้องการให้ล่ามทำงานในกะกลางคืน จะมีค่ากะกลางคืน คืนละ 500บาท
 • การล่ามนอกสถานที่ที่ต้องมีการพักค้างแรม ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชำระค่าที่พักและค่าเดินทางต่างหาก
 • การชำระค่าบริการตัดยอดทุกสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ และชำระทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
 • ในกรณีที่ล่ามที่จัดหาไป ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้ บริษัทฯ จะจัดหาล่ามแทนให้ลูกค้า แต่อาจจะไม่สามารถหาได้แบบต่อเนื่องทันที
 • ในการยกเลิกสัญญา ให้ยกเลิกสัญญาได้โดยให้ทั้งสามฝ่ายตกลงกันและจะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือนเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการจัดหาล่ามไทย-ญี่ปุ่น

กรุณาคลิกปุ่มเพื่อกรอกแบบฟอร์มสมัครใช้บริการ