ขั้นตอนการใช้บริการจัดหาบุคลากร

  1. บริษัทลูกค้าที่ประสงค์ใช้บริการจัดหาพนักงาน สามารถติดต่อ Jmax ได้ทางโทรศัพท์ หรือ อีเมล
  2. บริษัทลูกค้ากรอกแบบฟอร์มรับสมัครพนักงาน ลงชื่อและประทับตรา แล้วส่งกลับมายัง Jmax เพื่อขออนุญาตในการประกาศ
  3. Jmax จะค้นหาประวัติผู้สมัครที่ลงทะเบียนไว้กับเรา แล้วส่งประวัติผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการให้ทางอีเมล หรือแฟกซ์ (ในกรณีที่ไม่มีผู้สมัครที่ตรงตามคุณสมบัติ บริษัทฯขออนุญาตใช้เวลาลงประกาศรับสมัคร)
  4. ทำการนัดหมายผู้สมัครเพื่อทำการสัมภาษณ์ ( ลูกค้าสามารถยืมใช้ห้องสัมภาษณ์ของ Jmax ได้ )
  5. เมื่อตกลงรับเข้าทำงานแล้ว Jmax จะเป็นตัวกลางในการประสานงานเรื่องวันเริ่มเข้าทำงาน และเงื่อนไขการว่าจ้างต่างๆ
ค่าบริการจัดหาพนักงาน
ค่าบริการจัดหาพนักงาน ค่าบริการเท่ากับ2เท่าของอัตราเงินเดือนพนักงาน+ค่าสวัสดิการ+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
เรียกเก็บ2ครั้ง เมื่อพนักงานทำงานครบ 1 เดือนและ 3 เดือน

*ค่าบริการขั้นต่ำ 45,000 บาท

วิธีการชำระเงิน

ครั้งที่ 1 เมื่อพนักงานทำงานครบกำหนด 1 เดือน ชำระเป็นจำนวน 1 เท่าของอัตราเงินเดือนพนักงาน

เมื่อพนักงานเริ่มทำงาน Jmaxจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ครั้งที่ 1 ให้บริษัทลูกค้าชำระค่าบริการเมื่อพนักงานทำงานครบ 1 เดือน

ครั้งที่ 2 เมื่อพนักงานทำงานครบกำหนด 3 เดือน ชำระเป็นจำนวน 1 เท่าของอัตราเงินดือนพนักงาน

เมื่อพนักงานทำงานครบ 2 เดือน Jmaxจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ครั้งที่ 2 ให้บริษัทลูกค้าชำระค่าบริการเมื่อพนักงานทำงานครบ 3 เดือน

**กรณีที่พนักงานลาออกหรือเลิกจ้างก่อนครบกำหนด 1 เดือนที่กำหนดไว้ Jmaxจะไม่คิดค่าบริการใดๆ

***อัตราเงินเดือนพนักงาน คือเงินเดือนที่ยังไม่หักภาษีเงินได้และรวมสวัสดิการและค่าอื่นๆที่ได้รับด้วย

เงื่อนไขการใช้บริการ

Jmaxให้บริการคัดเลือกและแนะนำบุคคลากรแก่บริษัทลูกค้า แต่การตัดสินใจบรรจุเข้าทำงานหรือไม่นั้น ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัทลูกค้า

Jmaxได้จัดการคัดเลือกด้วยการทดสอบความสามารถทางภาษาและสัมภาษณ์ประวัติการทำงาน แต่หลังเข้าทำงานแล้วพบว่า พนักงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้เลย อย่างชัดเจน และบริษัทลูกค้าต้องการเลิกจ้างพนักงานดังกล่าวภายใน 1 เดือน ลูกค้าจะไม่เสียค่าบริการใดๆ ให้กับJmax โดยการบอกเลิกจ้างกับพนักงานนั้น ให้บริษัทลูกค้าปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย

บริษัทลูกค้ามีเวลาในการพิจารณาว่าจะจ้างต่อหรือไม่ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่พนักงานเริ่มทำงาน หากบริษัทลูกค้าประสงค์เลิกจ้างจะต้องทำภายใน 3 เดือนนี้ หากพนักงานปฎิบัติงานครบ 3 เดือนแล้ว Jmaxสามารถเรียกเก็บค่าบริการครั้งที่ 2 ได้เต็มจำนวน และหลังจากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะไม่มีการคืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ

กรณีที่บริษัทลูกค้ารับพนักงานที่Jmaxแนะนำแต่ไม่ได้รับการพิจารณาเข้าทำงานในตอนนั้น หรือพนักงานที่บริษัทลูกค้าเคยรับเข้าทำงานแต่พ้นสภาพพนักงาน ก่อนทำงานครบ 3 เดือน กลับเข้าทำงานอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่Jmaxแนะนำพนักงานผู้นั้นให้กับบริษัทลูกค้า ให้ถือเป็นการแนะนำของ JmaxและJmaxสามารถเรียกเก็บ ค่าบริการจากบริษัทลูกค้าได้ ในอัตราค่าบริการข้างต้น

คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์/E-mailได้ที่
Tel: (66)02-262-0763-5 / E-mail:info@jmax.co.th
ติดต่อ: กาลัญญู หรือ ณัฐพงค์

หาบุคลากร

หางาน

ลงทะเบียน (บริษัท)

ลงทะเบียน (ผู้สมัคร)

พนักงานของเรา

ติดต่อสอบถาม

▲ไปด้านบนสุดของเพจ