เกี่ยวกับบริการล่ามภาษาญี่ปุ่น

ตัวอย่างงานที่เราเคยให้บริการกับลูกค้า

ล่ามเกี่ยวกับแฟชั่น, งานสายการบิน, งานวางแผนโปรโมทการใช้สนามบิน, งานวางแผนโปรโมทการท่องเที่ยว
ล่ามในบริษัท (บัญชี, ต้นทุน, ไลน์ผลิต, ออดิท)
ล่ามงานจับคู่ธุรกิจ( อาหาร, อุตสาหกรรมการผลิต, การท่องเที่ยว เป็นต้น ), งานแสดงสินค้า
ล่ามงานสำรวจตลาด, สัมภาษณ์รับพนักงาน, ติดต่อสถานที่ราชการ

ค่าบริการเบื้องต้นของการบริการล่ามระยะสั้น วันทำงานตั้งแต่ 1 – 29 วัน

ระดับครึ่งวัน(4ชม.)หนึ่งวัน(8ชม.)หลัง 8 ชม.เป็นต้นไปชม.ละ
ล่ามแปลตาม ระดับ A 5,500บาท~ 8,800บาท~ 1,650บาท~
ล่ามแปลตาม ระดับ B 4,500บาท 7,200บาท 1,350บาท

ล่ามแปลตาม ระดับ A

ล่ามที่เคยมีประสบการณ์เรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น และสอบผ่านภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 หรือมีความสามารถทางภาษาที่เทียบเท่ากับระดับ 1 แปลในงานธุรกิจที่สำคัญได้ ราคาจะอาจจะสูงกว่าราคาข้างต้นขึ้นอยู่ความยากของงาน

ล่ามแปลตาม ระดับ B

ล่ามที่ไม่มีประสบการณ์เรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่นระดับ 2 หรือมีความสามารถทางภาษาเทียบเท่ากับระดับ 2 สามารถแปลได้ในสถานการณ์ทั่วไป

เวลาทำงานของล่าม

เวลาทำงานจะรวมเวลาในการเดินทางเข้าไปด้วย เฉพาะกรณีที่แปลในตัวเมืองกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่ไม่นำเวลาเดินทางมาคิดเป็นเวลาทำงาน นอกนั้นคิดเวลาเดินทางเป็นเวลาทำงานด้วย โดยมีจุดเริ่มต้นจากสี่แยกอโศก ในกรณีที่เดินทางด้วยเครื่องบินเวลาที่ใช้ในการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องจะถูกนำมาคิดเป็นเวลาทำงานด้วย (บินในประเทศ 1 ชม. บินระหว่างประเทศ 2 ชม. )

ค่าเดินทาง

สถานที่ปฏิบัติงาน ที่สามารถเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าจะไม่คิดค่าเดินทาง แต่สำหรับกรณีอื่นที่ล่ามต้องเดินทางไปเองจะคิดค่าเดินทางเทียบเท่ากับค่าโดยสารแท็กซี่มิเตอร์

ค่าทำงานล่วงเวลา

ในกรณีที่ล่ามทำงานเกิน 8 ชม. จะมีค่าเพิ่มเวลาทำงานเกิดขึ้น ดูได้จากตารางค่าบริการด้านบน แต่ในกรณีที่จ้างล่ามครึ่งวันแล้วมีการเพิ่มชั่วโมงค่าบริการจะปรับขึ้นไปเท่ากับจ้างล่ามเต็มวัน จึงเรียนลูกค้าได้โปรดรับทราบ ณ ที่นี้ และไม่มีการลดค่าบริการแม้ว่าเวลาทำงานจริงจะสั้นกว่าเวลาที่จองไว้

ข้อควรระวังในการใช้บริการ

 • ค่าบริการ อาจมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมการความสามารถ ทักษะของล่าม และระยะเวลาสัญญาได้
 • การจองใช้บริการล่ามก่อนวันทำงานจริง 3 วันทำการ จะมีค่าบริการด่วนเกิดขึ้น 20%ของค่าล่ามปกติ
 • ให้บริการล่ามขั้นต่ำครึ่งวันขึ้นไป เช่น ถึงแม้เวลาทำงานจริง 2 ชั่วโมงแต่ค่าบริการจะเท่ากับค่าบริการ 4 ชั่วโมง(ครึ่งวัน)
 • ค่าบริการล่ามขั้นต่ำจะถูกคำนวณที่ราคา “ครึ่งวัน 5,500 บาท” แม้มีความจำเป็นใช้เพียงแค่ 1-2 ชั่วโมงก็ตาม เช่น ถึงแม้เวลาทำงานจริง 2 ชั่วโมงแต่ค่าบริการจะเท่ากับค่าบริการ 4 ชั่วโมง(ครึ่งวัน)
 • ในการล่ามนอกสถานที่ที่จำเป็นต้องพักค้างแรม ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าที่พัก และ ค่าเดินทางที่เกิดขึ้น
 • การล่ามที่จำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง ให้ลูกค้าส่งเอกสารที่จำเป็นให้แก่บริษัทฯก่อนวันเริ่มงานโดยเร็ว เพื่อให้ล่ามมีเวลาเตรียมตัว
 • กรณีที่ลูกค้าต้องการให้แปลเอกสารที่ใช้ในงานล่าม จะต้องชำระค่าแปลต่างหากในอัตราค่าบริการ
  ญี่ปุ่น ->ไทย 400 ตัวอักษรตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป ( ประเมินราคาและเวลาเป็นกรณีไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับแปลเอกสารบางประเภท)
 • กรณีที่ต้องมีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมก่อนการล่ามจริง จะมีค่าบริการในอัตราเดียวกันกับการล่ามจริง
 • การทำสัญญารักษาความลับ หรือสัญญาว่าจ้างอื่นนอกเหนือจากสัญญาของบริษัทฯ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบพร้อมกับการจองใช้บริการล่าม
 • การคัดเลือกล่ามที่จะให้บริการ บริษัทจะส่งประวัติล่ามที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุดไปให้ลูกค้าพิจารณา
 • หลังจากตกลงใช้บริการล่ามอย่างเป็นทางการแล้ว หากลูกค้าต้องการยกเลิกการบริการล่ามด้วยสาเหตุใดๆก็ตามที่เกิดจากลูกค้าเอง ลูกค้าจะต้องชำระค่ายกเลิกการใช้บริการล่ามตามอัตราดังต่อไปนี้ (การตกลงใช้บริการล่ามอย่างเป็นทางการคือ การที่ลูกค้าลงชื่อในใบเสนอราคาและส่งกลับมาถึงบริษัทฯ)
 ยกเลิกล่วงหน้าก่อนเริ่มงาน10-7วันยกเลิกล่วงหน้าก่อนเริ่มงาน 6-3วันยกเลิกก่อนเริ่มงาน2-1วันและยกเลิกในวันงาน
ค่ายกเลิก 50% 70% 100%

การชำระค่าบริการ

ลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล หลังจากล่ามปฏิบัติงานเสร็จแล้ว บริษัทฯจะออกใบแจ้งหนี้ไปยังลูกค้า ให้ลูกค้าชำระค่าบริการภายใน 5 วันทำการ

※กรณีที่บริษัทของลูกค้ามีกำหนดชำระเป็นรอบ ให้ปรึกษาเกี่ยวกับการชำระค่าบริการกับบริษัทฯได้

ลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือลูกค้าที่ใช้บริการเป็นครั้งแรก หลังจากตกลงใช้บริการอย่างเป็นทางการแล้ว บริษัทฯจะออกใบแจ้งหนี้ส่งให้ลูกค้าทางอีเมล
ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการตามที่แจ้งในแจ้งหนี้ 1 วันก่อนวันทำงาน
ในกรณีที่มีค่าทำงานล่วงเวลา จะเรียกเก็บเพิ่มหลังจากล่ามทำงานเสร็จ และชำระภายใน 5 วันทำการ
ช่องทางชำระค่าบริการ ชื่อธนาคาร : Sumitomo Mitsui Banking Corporation ( SMBC )
สาขา : Bangkok Branch
ชื่อบัญชี : JMAX RECRUITMENT CO.,LTD.
หมายเลขบัญชี : 2010037700 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
หรือ
ชื่อธนาคาร : Bangkok Bank ( BBL ) (ธนาคารกรุงเทพ)
สาขา : Emporium Branch (สาขาเอ็มโพเรียม)
ชื่อบัญชี : JMAX RECRUITMENT CO.,LTD.
หมายเลขบัญชี : 096-0-52585-5 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ค่าบริการล่ามระยะยาวที่วันทำงานตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

 • บริษัทฯ จะแนะนำล่ามที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯให้ลูกค้า หากลูกค้าต้องการสัมภาษณ์ล่ามก่อนใช้บริการ กรุณาแจ้งให้บริษัทฯทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการในการแนะนำล่ามคือ 30% ของค่าจ้างที่ล่ามได้รับทั้งหมด
 • เวลาทำงานคือ 8 ชั่วโมง ไม่รวม เวลาพักกลางวัน 1ชั่วโมง ในกรณีที่ล่ามทำงานเกิน 8 ชั่วโมงตามข้างต้น จะคิดค่าทำงานล่วงเวลาตามที่กฎหมายกำหนด
 • กรณีที่ต้องการให้ล่ามทำงานในกะกลางคืน จะมีค่ากะกลางคืน คืนละ 500บาท
 • การล่ามนอกสถานที่ที่ต้องมีการพักค้างแรม ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบชำระค่าที่พักและค่าเดินทางต่างหาก
 • การชำระค่าบริการตัดยอดทุกสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ และชำระทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
 • ในกรณีที่ล่ามที่จัดหาไป ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อได้ บริษัทฯจะจัดหาล่ามแทนให้ลูกค้า แต่อาจจะไม่สามารถหาได้แบบต่อเนื่องทันที
 • ในการยกเลิกสัญญา ให้ยกเลิกสัญญาได้โดยให้ทั้งสามฝ่ายตกลงกันและจะต้องแจ้งล่วงหน้า 1 เดือนเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมล

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใช้บริการล่าม

ติดต่อสอบถามหรือขอใบเสนอราคาได้ที่

Tel: (66)02-262-0763-5, E-mail : info@jmax.co.th
ติดต่อ มารศรี หรือ ณิชากร

ติดต่อสอบถาม ขอใบเสนอราคาได้ที่นี่

ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์/แฟกซ์ได้ที่
Tel: (66)02-262-0763-5/ Fax:(66)02-262-0766
ติดต่อ: มารศรี หรือ ณิชากร

หาบุคลากร

หางาน

ลงทะเบียน (บริษัท)

ลงทะเบียน (ผู้สมัคร)

พนักงานของเรา

ติดต่อสอบถาม

▲ไปด้านบนสุดของเพจ